دوشنبه ۰۲ ارد ۱۳۹۸ - Monday 22 April 2019
محمد وصالپور / عضو شورای اسلامی شهر ورامین / باز آفرینی شهری تضمین آینده شهری. یک شهر که سالهای متمادی با تفکری در تقابل با محوریت زندگی انسان طراحی شده باشد زمانی سیر بازگشت صحیح را طی خواهد نمود که برنامه ای مشخص مدون برای آن ترسیم شده باشد

محمد وصالپور / عضو شورای اسلامی شهر ورامین / باز آفرینی شهری تضمین آینده شهری. یک شهر که سالهای متمادی با تفکری در تقابل با محوریت زندگی انسان طراحی شده باشد زمانی سیر بازگشت صحیح را طی خواهد نمود که برنامه ای مشخص مدون برای آن ترسیم شده باشد، امروزه مبحث باز آفرینی شهری یکی از مهمترین مباحث نوین در شهرسازی می باشد که معطوف به افزایش بهره وری اقتصادی واجتماعی باهدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.
ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و کالبدی شهر در یک مجموعه پیوسته و یکپارچه مورد توجه قرار می گیرد و از دید جامع به حل مسایل شهری می نگرد و مهمترین هدفش پیوند زندگی در محله های هدف با عرصه های زیست شهری است.
این مهم در شهرهایی که دارای بافت تاریخی هستند مغفول می باشد و در درجه اول اولویت قرار دارد که این بافتهای تاریخی با سیاستهای شهر سازی سخت افزاری بسیار آسیب دیده اند و تا مرز نابودی پیش رفته اند پس برنامه های باز آفرینی شهری در اینگونه شهرها بانگاه عمیق به احیا بافت تاریخی بعنوان نقطه مرکزی این پرگار کار کرد انسانی لازمه‌ی داشتن یک شهر سرزنده و پویا خواهد بود.

۹ تیر ۱۳۹۷  ,     اخبار |