یکشنبه ۰۱ ارد ۱۳۹۸ - Sunday 21 April 2019
نظر ما منطبق بر نظر مردم است که حذف سرعت گیر ها می تواند باعث کاهش مشکلات شهروندان در عبور و مرور شود. مردم از حذف سرعت گیر های غیر اصولی و نامناسب راضی هستند و بازخورد های مثبت آن به شورا منتقل می شود.

نظر ما منطبق بر نظر مردم است که حذف سرعت گیر ها می تواند باعث کاهش مشکلات شهروندان در عبور و مرور شود. مردم از حذف سرعت گیر های غیر اصولی و نامناسب راضی هستند و بازخورد های مثبت آن به شورا منتقل می شود.

اگر بتوانیم فرهنگ مردم را بالا ببریم ، نماد و علائم ترافیکی و چراغ راهنمایی نصب کنیم همه این رویداد ها به نفع مردم است. در گذشته نصب دوربین های ترافیک را در دستور مدیریت شهری داشتیم که این مهم منتج به ارتقا سطح نظارت ترافیکی و امنیت عمومی و انتظامی شهر شده است .

برخی از اصلاحات هندسی که در شهر انجام شده است به لحاظ تسهیل در عبور و مرور رویداد بسیار مناسبی است اما باید این رویه ادامه پیدا کند و تمامی معابر شهری اصلاح و ترمیم شوند بطور مثال دور برگردان بلوار رسالت که می تواند از حجم ترافیک میدان رازی بکاهد از اولویت های اصلاح هندسی شهر است.

در راستای ارتقا ترافیک شهری نیازمند همکاری و  تعامل بیش از پیش با پلیس راهور هستیم  که  منتج به ارتقا شهر شود.

۹ تیر ۱۳۹۷  ,     اخبار |