یکشنبه ۰۱ ارد ۱۳۹۸ - Sunday 21 April 2019
احمد خانی / عضو شورای اسلامی شهر ورامین  / یکی از مهمترین عوامل ایجاد نظم و انظباط اجتماعی فرهنگ سازی ترافیک است که  لازمه زندگی شهری است.  ترافیک و مسأله حمل و نقل یکی از مهمترین فعالیت های مدیریت شهری هر جامعه ای است.

احمد خانی / عضو شورای اسلامی شهر ورامین  / یکی از مهمترین عوامل ایجاد نظم و انظباط اجتماعی فرهنگ سازی ترافیک است که  لازمه زندگی شهری است.  ترافیک و مسأله حمل و نقل یکی از مهمترین فعالیت های مدیریت شهری هر جامعه ای است.

مهمترین روش ارتقا فرهنگ ترافیک در جامعه آموزش است. آموزش باید با استفاده از همه ابزارهای موجود از جمله رسانه های تصویری ،گفتاری و نوشتاری بصورت مستمر و غیر مستمروبا در نظر گرفتن ویژگی های فراگیران انجام شود.

ترافیک امروز با زندگی روزمره شهروندان عجین شده و یکی از مسائل مهم و پیچیده شهری است وفقدان فرهنگ صحیح رانندگی وعدم جامعه پذیری الگوهای رفتاری ترافیکی از جمله مهمترین علل ترافیک است.

در آموزش فرهنگ ترافیک باید به کیفیت  آموزش نیز توجه شود که هرچه هدفمندتر باشد پیامد ترافیک در جامعه در سال های بعد نیز از سوی شهروندان رعایت شده واصول فرهنگ ترافیک با رعایت قوانین آن بصورت روان در اذهان شهروندان نهادینه خواهد شد .

باید با آسیب شناسی عوامل وقوع مشکلات ترافیکی، بصورت مسئله محور حرکت کنیم و وارد عمل شویم.

۹ تیر ۱۳۹۷  ,     اخبار |