دوشنبه ۰۲ ارد ۱۳۹۸ - Monday 22 April 2019
جعفر اردستانی : رییس شورای اسلامی
احمد خانی : نایب رییس شورای اسلامی
محمد حسن فرجی : منشی اول شورای اسلامی شهر + رییس کمیسیون عمران
فتح الله فرجی : رییس کمیسیون حقوقی
سید رضا احمدی : رییس کمیسیون فرهنگی
زهرا هداوند میرزایی : نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰
حسن حبیبی : منشی دوم شورای اسلامی شهر

علی خانی : رییس شورای اسلامی شهرستان ورامین