دوشنبه ۰۲ ارد ۱۳۹۸ - Monday 22 April 2019

آدرس : ورامین – خیابان شهید بهشتی – ساختمان شورای اسلامی شهر ورامین

تلفن : ۳۶۲۴۲۵۲۵

فکس: ۳۶۲۴۰۰۹۴


علی جعفریمدیر روابط عمومی شورا اسلامی شهر ورامینداخلی : ۶۲۰
حمید شاهرخیمدیر داخلی شورای اسلامی شهرداخلی : ۶۰۰
علی بوربورمسئول دبیرخانه شورای اسلامی شهرداخلی : ۶۲۶
محسن زید وندمسئول دفتر شورای اسلامی شهر ورامین داخلی : ۶۰۱